Rita by Artem Dolzhenko

photographer: @artem_dolzhenko
model: @margaritadovbun